Regulamin promocji "Najtańszy produkt za grosz"

Regulamin promocji
„Najtańszy produkt za grosz”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Najtańszy produkt za grosz” (dalej: „Promocji”) jest Oleofarm Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Mokronoskiej 8 (kod: 52-407 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475366, NIP: 896-13-26-505, REGON: 932802258, kapitał zakładowy: 500.000 zł (dalej: „Organizator”). Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.oleofarm24.pl (dalej: „Sklepu”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 19.09.2019 roku i trwa do 30.10.2019 r. – lub do odwołania.

4. Zasady, zakres i warunki skorzystania z Promocji określa niniejszy Regulamin.


II. Warunki Promocji
1. Promocja jest skierowana do Klientów Sklepu, którzy (łącznie):
1) posiadają zarejestrowane Konto w Sklepie oraz
2) w okresie trwania Promocji dokonają zakupów w Sklepie, oraz
3) potwierdzą chęć uczestnictwa w Promocji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu
– dalej („Uczestnicy”)

2. Klient uczestniczący w Promocji, który dokona jednorazowo zakupu minimum czterech produktów, dostępnych w Sklepie, najtańszy z nich nabywa za grosz.

3. Dokonując jednorazowo zakupu większej ilości produktów, co czwarty najtańszy produkt klient nabywa za grosz.

4. Jednorazowo klient ma możliwość otrzymania dziesięciu produktów za grosz.

5. Promocja obejmuje wszystkie produkty dostępne w sprzedaży w Sklepie („Produkty”).

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami obowiązującymi w Sklepie.


III. Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją („Reklamacja”). Reklamację można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@oleofarm.com

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail oraz zwięzły opis zaistniałego problemu.

3. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 dni od dnia jej prawidłowego wniesienia. Składający reklamację Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: oleofarm24.pl.

2. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie na zasadach ustanowionych w regulaminie sklepu internetowego oleofarm24.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności do skrócenia okresu trwania Promocji lub do zmiany limitów zakupowych przypadających na jednego Uczestnika.

4. Zmiana postanowień Regulaminu wchodzi w życie w dniu publikacji zmodyfikowanej wersji Regulaminu wraz z widoczną informacją o dokonaniu zmiany i dacie jej wprowadzenia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Nasz Sklep internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji Polityce plików cookies.
Zamknij
pixel