Regulamin Programu OleoVitalni

 

REGULAMIN

Programu OleoVitalni

 

§ 1. Informacje na temat Organizatora

 1. Organizatorem programu lojalnościowego OleoVitalni jest OLEOFARM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław, NIP: 896-13-26-505, REGON: 932802258. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475366Kapitał zakładowy: 500 000 zł.
 2. Program jest prowadzony przez sklep internetowy www.oleofarm24.pl .
 3. Program rozpoczyna się w dniu 20.02.2013 roku i trwa do odwołania.

 

§ 2. Definicje:

 1. Program OleoVitalni - program lojalnościowy prowadzony przez Oleofarm Sp. z o.o.
 2. Punkty OleoVital – punkty, które otrzymują Uczestnicy za dokonywanie zakupów w Sklepie oleofarm24.pl
 3. Sklep oleofarm24.pl - serwis internetowy dostępny pod http://www.oleofarm24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 4. Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia poprzez Sklep.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje.
 3. Oleofarm Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyłączenia Programu czasowo lub na stałe w każdym czasie i bez podania przyczyny.

§ 4. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia poprzez Sklep oleofarm24.pl.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego oleofarm24.pl z 13.12.2014 r. dostępnego pod adresem http://oleofarm24.pl/Regulamin--cterms-pol-1.html
 3. Wszystkie czynności związane ze sprawdzaniem stanu konta Uczestnik dokonuje przez przeglądarkę internetową w Sklepie oleofarm24.pl.
 4. Gromadzenie punktów odbywa się poprzez dokonywanie zakupów w Sklepie oleofarm24.pl
 5. Za każde 1 PLN wydane podczas zakupów klient otrzymuje 10 punktów OleoVital.

§ 5. Wydawanie nagród

 1. Uczestnik może dokonać wyboru nagród wyłącznie spośród produktów oferowanych przez Organizatora.
 2. Po wyborze nagrody następuje odjęcie określonej liczby Punktów OleoVital według przelicznika zawartego na stronie www.oleofarm24.pl przy danym produkcie w momencie jego wydania. Następnie Uczestnik otrzymuje wybraną nagrodę.
 3. Jeśli wydanie wybranej nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wybrania innej nagrody o tych samych lub zbliżonych parametrach.
 4. Organizator zastrzega możliwość wystąpienia braków niektórych nagród.
 5. Uczestnik ma prawo rezygnacji z nagrody przed jej wydaniem. W takim przypadku odjęte punkty zostaną przywrócone.
 6. Po wydaniu nagrody nie ma możliwości zamiany i rezygnacji z wybranej nagrody, również punkty nie zostaną przywrócone.

§ 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Akceptując ten Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie podczas rejestracji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z działalnością OLEOFARM Sp. z o.o., tj. w celach marketingowych, promocji, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa wyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Klienta w przyszłości przez OLEOFARM Sp. z o.o., jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Oleofarm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub ulepszenie działania Programu. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej www.oleofarm24.pl.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OLEOFARM Sp. z o.o. a Uczestnikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Oleofarm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie.
 5. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.oleofarm24.pl.
 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien przesłać pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie mailem na adres sklep@olefoarm24.pl. Rezygnacja nie stanowi podstawy do zwrotu równowartości uzyskanych punktów zarówno w pieniądzu, jak i naturze.
Nasz Sklep internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji Polityce plików cookies.
Zamknij
pixel