DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ

darmowa dostawa od 99 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin obowiązujący od dnia 01.01.2021 roku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLEOFARM24.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2021 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://www.oleofarm24.pl/ prowadzony jest przez spółkę pod firmą: „OLEOFARM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475366, o kapitale zakładowym w wysokości: 500.000,00 zł, NIP: 896-13-26-505, REGON: 932802258, adres poczty elektronicznej: sklep@oleofarm24.pl , numer telefonu kontaktowego:713169455 wew. 59 (opłata jak za połączenie standardowe wg. cennika właściwego operatora).

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.oleofarm24.pl/ oraz zasady zawierania umów za jego pośrednictwem.

Definicje:

Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.oleofarm24.pl/;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm);

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Sprzedawca – „OLEOFARM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475366, o kapitale zakładowym w wysokości: 500.000,00 zł, NIP: 896-13-26-505, REGON: 932802258;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

Konsument – osoba fizyczna, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta z wykorzystaniem Formularza rejestracji;

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta;

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą;

Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów;

Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące w ofercie Sklepu internetowego i mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, przekazany Klientowi wraz z Produktem, potwierdzający zakup Produktu;

Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu wzór dokumentu umożliwiającego odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7 Regulaminu;

Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór dokumentu umożliwiającego złożenie reklamacji, o którym mowa w § 8 Regulaminu.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu: utworzenia Konta w Sklepie Internetowym lub w celu zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym;

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji wymagane jest: prawidłowe uzupełnienie danych przez Klienta, podanie loginu i hasła oraz akceptacja Regulaminu.

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym jest zawierana dobrowolnie, na czas nieokreślony i nieodpłatnie. Umowa ta może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdym momencie bez podania przyczyny poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przez przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta z Konta na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@oleofarm24.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy: „Oleofarm” sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław.

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików typu cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

5. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 8 Regulaminu), a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@oleofarm24.pl lub pisemnie na adres: „Oleofarm” sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław.

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację (imię, nazwisko oraz adres do korespondencji) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. Reklamacje, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.

8. Sprzedawca w miarę możliwości zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Klupującego przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń, Klient jest obowiązany chronić swój login i hasło dostępu do Konta w Sklepie Internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim, a także stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. aktualne oprogramowanie antywirusowe.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWGO

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;

b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub nienaruszających prawa osób trzecich;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego;

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego.

2. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie przez Klienta czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu internetowego lub utrudniać dostęp do Sklepu internetowego Sprzedawcy lub innym Klientom, jak również podejmowanie przez Klienta działań takich jak  umieszczanie w Sklepie internetowym lub rozsyłanie za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej.

3. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu internetowego lub uciążliwy dla innych Klientów, Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

4. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego, spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował Klientów o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu internetowego.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu internetowego przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 4. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego;

a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto na stronie Sklepu internetowego;

b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego;

c) złożenie zamówienia przez telefon.

2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem §3 ust. 6 Regulaminu.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) niniejszego paragrafu, konieczne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, a następnie dodanie Produktu do Koszyka, następnie wyboru sposobu płatności, zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu, konieczne jest dodanie przez Klienta Produktu do Koszyka, prawidłowe wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza zamówienia, zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7. W celu skutecznego złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu konieczny jest telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą i złożenie zamówienia telefonicznego.

8. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub do momentu telefonicznego potwierdzenia przez Sprzedawcę kompletności złożonego przez Klienta zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacji dostępnymi na Sklepie internetowym.

9. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail lub potwierdzenie telefoniczne, zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres podany przez Klienta. Wiadomość e-mail, telefoniczne potwierdzenie, pisemne potwierdzenie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail lub pisemnego potwierdzenia lub potwierdzenia sms.

11. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wraz z dostawą wynosi od 2 do 7 dni roboczych i jest liczony w następujący sposób:

a)w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w § 5 ust. 5 pkt. a) Regulaminu – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży;

b)w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w § 5 ust. 5 pkt. b) c) lub d) Regulaminu – od dnia zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym Sprzedawcy.

12. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

13.W przypadku braku dostępności zamówionych przez Klienta Produktów na magazynie Sprzedawcy, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem.

§ 5. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

4. Klient niebędący Konsumentem, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność za pobraniem – opłata uiszczona jest gotówką kurierowi przy odbiorze;

b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy; dane Sprzedawcy do przelewu to: Oleofarm sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław, nr rachunku bankowego: PKO BP SA 53 1020 5226 0000 6802 0589 2064;

c)płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Przelewy24.pl lub PayPal;

d)płatność internetowa za pośrednictwem Przelewy24.pl lub PayPal.

6. Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ust. 5 pkt. b, pkt. c) i pkt. d) niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta lub telefonicznie.

§ 6. DOSTAWA

1. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Standardowa dostawa Produktu ogranicza się do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Pharmalink sp. z o.o. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego przesyłkę.

3. Dostawa Produktów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i może być realizowana tylko i wyłącznie po konsultacji telefonicznej ze Sprzedawcą:713169455 wew. 59. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego przesyłkę.

4. Dostawy Produktu są realizowane w dni powszednie.

5. Koszty dostawy ponosi Klient.

6. Koszty dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynoszą 19,50 zł brutto za każdą przesyłkę, jeżeli wartość Zamówienia nie przekracza kwoty 100,00 brutto zł. W przypadku, gdy wartość Zamówienia przekracza kwotę 100,00 brutto zł dostawa Produktu jest darmowa. Klient jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.

7. W przypadku dostawy Produktów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy waga dostarczanej przesyłki przekracza 30 kg, koszt dostawy jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Klientem.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.

9. Klient zobowiązuje się do odebrania dostarczonego Produktu.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia wraz z informacją o istotnych elementach zamówienia, specyfikacji Zamówienia, informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy oraz faktury VAT lub Dowodu zakupu.

§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupującemu, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz kosztów dodatkowych, wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia odebrania Produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

2. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

a) w formie pisemnej Pocztą Polską lub kurierem na adres Sprzedawcy: „Oleofarm” sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@oleofarm24.pl;

3. Oświadczenie można złożyć korzystając ze wzoru formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Jednakże skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem 14 dni. Klient może zwrócić Produkt na adres magazynu Sprzedawcy: „Oleofarm” sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław". Zwracany Produkt prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „Zwrot”.

6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w szczególności opakowania, zabezpieczenia i nadania.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczaniu dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczeniu usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia umowy.

13. Z zastrzeżeniem ust. 1 postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 8. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne sprzedanego Produktu, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.

2. Jeżeli Produkt zakupiony przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego ma wady, Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy:    

a) pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres korespondencyjny: „Oleofarm” sp. z o.o. ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław;

b) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@oleofarm.com;

c) za pośrednictwem Działu Reklamacji, wypełniając formularz reklamacyjny dostępny w panelu Klienta.  

3. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji umożliwiający kontakt z Klientem), numer Zamówienia, dane reklamowanego Produktu, numer dowodu zapłaty, datę odbioru Produktu, liczbę reklamowanego Produktu, opis wady Produktu , datę powstania wady, żądanie Klienta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej złożenia lub uzupełnienia informacji przez Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy, po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty ponownej przesyłki ponosi Klient.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów wobec Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego w tym Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi – zostaje całkowicie wyłączona.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego podanych danych osobowych w celu realizacji Umów sprzedaży, której Klient jest stroną oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umów i świadczenia usług, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, co jest zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego pod adresem:https://www.oleofarm24.pl/.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

4. Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania wyraźnej zgody Klienta.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności sklepu internetowego”, dostępnym na stronach Sklepu internetowego pod adresem: https://www.oleofarm24.pl/.

§ 10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Konsument może zwrócić się z do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U z 2017 r. poz. 1063); Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356); b) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą; Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. c) Konsument może zwrócić się o pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 9:00 – 17:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których to zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php .

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje zawarte w Sklepie internetowym nie można traktować jako porady lekarskiej bądź farmaceutycznej ani wskazówki do leczenia. Opisy Produktów mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy.

2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie Sklepu internetowego pod adresem: https://www.oleofarm24.pl, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF i zarchiwizować. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.

3. Umowy są zawierane w języku polskim.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu, Sprzedawca powiadomi Klienta na Sklepie Internetowym z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

5. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

 

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY   …………………..dnia ………………….   ……………..…………………. ……………..…………………. ……………..…………………. Imię i nazwisko konsumenta/(-ów), adres i numer telefonu konsumenta/(ów).   OLEOFARM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 8 52-407 Wrocław e-mail: sklep@oleofarm24.pl   OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Ja/My(*)……………………………………………, niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:   1) świadczenia drogą elektroniczną następujących usług(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………   2) sprzedaży następujących rzeczy(2): ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………   Numer Zamówienia: ……………………………………………… Data Zamówienia: ……………………………………………… Nr faktury/nr paragonu: ……………………………………………… Data Odbioru: ………………………………………………     Zwrot kosztów proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):   na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… przekazem pocztowym na adres: ……………………………………………………………...…………… .   W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.       ………………………………………………………… data i podpis Klienta będącego konsumentem (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)             (*) – niepotrzebne skreślić (1) – podać, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną (2) – podać, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu dotyczy zakupu Produktów w Sklepie internetowym                                              

 

Załącznik nr 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI PRODUKTU   …………………..dnia ………………….   ……………..…………………. ……………..…………………. ……………..…………………. Imię i nazwisko Klienta, adres oraz numer telefonu Klienta OLEOFARM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 8 52-407 Wrocław e-mail: reklamacje @oleofarm.com tel.: (+48) 71 334 79 59   ZGŁOSZENIE REKLAMACJI PRODUKTU   Numer zamówienia: ……………………………………………………………………… Nr faktury/nr paragonu: ……………………………………………………………………… Data odbioru Produktu: ……………………………………………………………………… Dane reklamowego Produktu: ……………………………………………………………………… Ilość reklamowego Produktu: ……………………………………………………………………… Dodatkowy opis Produktu: ……………………………………………………………………… (kod partii i data ważności): ……………………………………………………………………… Data powstania wady: ……………………………………………………………………… Opis wady Produktu: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Żądanie Klienta: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………. Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)     Właściwa data. Dzień od kiedy nowy regulamin będzie obowiązywał. O zmianie regulaminu należy poinformować 7 dni przed. data

 

pixel