DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ

darmowa dostawa od 99 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin - program lojalnościowy

 

REGULAMIN

Programu OleoVitalni

(obowiązujący)

 

§ 1. Informacje na temat Organizatora

 1. Organizatorem programu lojalnościowego OleoVitalni jest OLEOFARM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław, NIP: 896-13-26-505, REGON: 932802258. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475366Kapitał zakładowy: 500 000 zł.
 2. Program jest prowadzony przez sklep internetowy www.oleofarm24.pl .
 3. Program rozpoczyna się w dniu 20.02.2013 roku i trwa do odwołania.

 

§ 2. Definicje:

 1. Program OleoVitalni - program lojalnościowy prowadzony przez Oleofarm Sp. z o.o.
 2. Punkty OleoVital – punkty, które otrzymują Uczestnicy za dokonywanie zakupów w Sklepie oleofarm24.pl
 3. Sklep oleofarm24.pl - serwis internetowy dostępny pod https://www.oleofarm24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 4. Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia poprzez Sklep.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje.
 3. Oleofarm Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyłączenia Programu czasowo lub na stałe w każdym czasie i bez podania przyczyny.

§ 4. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia poprzez Sklep oleofarm24.pl.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego oleofarm24.pl z 13.12.2014 r. dostępnego pod adresem https://www.oleofarm24.pl/Regulamin-obowiazujacy-od-dnia-10-07-2019-r-cterms-pol-28.html
 3. Wszystkie czynności związane ze sprawdzaniem stanu konta Uczestnik dokonuje przez przeglądarkę internetową w Sklepie oleofarm24.pl.
 4. Gromadzenie punktów odbywa się poprzez dokonywanie zakupów w Sklepie oleofarm24.pl
 5. Za każde 1 PLN wydane podczas zakupów klient otrzymuje 10 punktów OleoVital.

§ 5. Wydawanie nagród

 1. Uczestnik może dokonać wyboru nagród wyłącznie spośród produktów oferowanych przez Organizatora.
 2. Po wyborze nagrody następuje odjęcie określonej liczby Punktów OleoVital według przelicznika zawartego na stronie www.oleofarm24.pl przy danym produkcie w momencie jego wydania. Następnie Uczestnik otrzymuje wybraną nagrodę.
 3. Jeśli wydanie wybranej nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wybrania innej nagrody o tych samych lub zbliżonych parametrach.
 4. Organizator zastrzega możliwość wystąpienia braków niektórych nagród.
 5. Uczestnik ma prawo rezygnacji z nagrody przed jej wydaniem. W takim przypadku odjęte punkty zostaną przywrócone.
 6. Po wydaniu nagrody nie ma możliwości zamiany i rezygnacji z wybranej nagrody, również punkty nie zostaną przywrócone.
 7. Wybór nagrody jest skuteczny pod warunkiem uiszczenia dodatkowej ceny produktu w pieniądzu, wynoszącej 1 grosz.

§ 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Akceptując ten Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie podczas rejestracji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z działalnością OLEOFARM Sp. z o.o., tj. w celach marketingowych, promocji, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa wyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Klienta w przyszłości przez OLEOFARM Sp. z o.o., jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Oleofarm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub ulepszenie działania Programu. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej www.oleofarm24.pl.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OLEOFARM Sp. z o.o. a Uczestnikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Oleofarm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie.
 5. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.oleofarm24.pl.
 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien przesłać pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie mailem na adres reklamacje@oleofarm.com. Rezygnacja nie stanowi podstawy do zwrotu równowartości uzyskanych punktów zarówno w pieniądzu, jak i naturze.

 


 

 

REGULAMIN
Program Lojalnościowy

(obowiązujący od 30.09.2019 r.)

§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem programu lojalnościowego OleoVitalni (dalej: „Programu”) jest Oleofarm Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Mokronoskiej 8 (kod: 52-407 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475366, NIP: 896-13-26-505, REGON: 932802258, kapitał zakładowy: 500 000 zł (dalej: „Organizator”).

2. Program jest prowadzony za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.oleofarm24.pl (dalej: „Sklepu”).

3. Program rozpoczyna się w dniu 20.02.2013 roku i trwa do odwołania.

4. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie określa niniejszy Regulamin.

 

§ 2.
Uczestnictwo w Programie


1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Uczestnikiem Programu (dalej: „Uczestnikiem”) może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zarejestruje konto użytkownika Sklepu oraz wyrazi chęć uczestnictwa w Programie, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, dostępnego z poziomu obsługi konta użytkownika Sklepu (dalej: Formularza”).

3. Przed wypełnieniem i złożeniem Formularza osoba, chcąca zostać Uczestnikiem, zapozna się z Regulaminem oraz wyrazi zgodę na jego postanowienia poprzez zaznaczenie stosownego pola w Formularzu.

4. Organizator, po zaakceptowaniu prawidłowo wypełnionego i kompletnego Formularza, złożonego przez Uczestnika, zarejestruje Uczestnika w Programie i poinformuje go o dokonaniu rejestracji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu.

5. Z chwilą dokonania rejestracji Organizator tworzy konto Uczestnika (dalej: „Konto”), do którego dostęp uzyskuje on za pośrednictwem swojego konta użytkownika Sklepu (przez przeglądarkę internetową). Z chwilą otrzymania przez zarejestrowanego Uczestnika informacji o dokonaniu rejestracji zawarta zostaje pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, a Uczestnik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i korzystania z jego funkcjonalności.

6. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie składając stosowne oświadczenie (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). W takim wypadku jego Konto zostaje przez Organizatora skasowane; z chwilą skasowania Konta przez Organizatora wygasa zawarta pomiędzy nim a Uczestnikiem umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta.

7. Naruszenie przez Uczestnika zaakceptowanych przez niego postanowień Regulaminu może być podstawą do skreślenia go z listy Uczestników (i skasowania jego Konta) przez Organizatora – w każdym czasie.

8. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Konta w całości lub w części, w związku z koniecznością przeprowadzenia stosownych czynności serwisowych.

9. Uczestnik odpowiada za prawdziwość i aktualność danych, podanych w Formularzu – w szczególności w zakresie organizacji przesyłki oraz w związku z komunikacją z Organizatorem. W wypadku zmian podanych w Formularzu danych Uczestnik obowiązany jest bezzwłocznie dokonać stosownych zmian w odpowiednich zakładkach Konta.

 

§ 3.
Punkty


1. Punkty OleoVital (dalej: „Punkty”) stanowią jednostki rozliczeniowe, nabywane w Programie w wyniku dokonywania przez Uczestnika zakupów w Sklepie, które następnie Uczestnik może wymieniać na produkty dostępne w sprzedaży promocyjnej na zasadach, wyszczególnionych poniżej.

2. Organizator nalicza Uczestnikowi Punkty za dokonywane przez Uczestnika zakupy za pośrednictwem Sklepu, przy zastosowaniu przelicznika: 10 Punktów za każdą wydaną złotówkę (1 PLN). Naliczenie następuje z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora kwoty wpłaconej przez Uczestnika tytułem zapłaty za zamówienie w Sklepie. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przeliczniku, na takich samych zasadach, jak zmiana innych postanowień Regulaminu.

3. Nabyte przez Uczestnika Punkty nie podlegają przeniesieniu na inne podmioty.

4. W wypadku zwrotów Produktów Punkty uzyskane za zakup zwracanego Produktu podlegają skasowaniu w dacie dokonania zwrotu płatności.

5. W razie usunięcia Konta z jakichkolwiek przyczyn (w tym, wskutek rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, wskutek skreślenia z listy Uczestników przez Organizatora) Punkty zgromadzone na Koncie zostają anulowane. W takim wypadku Uczestnikowi (byłemu Uczestnikowi) nie przysługuje prawo do ich wymiany na produkty w systemie sprzedaży promocyjnej lub do żądanie wypłaty ich ekwiwalentu w pieniądzu.

 

§ 4.
Sprzedaż promocyjna


1. W zamian za zgromadzone na Koncie Punkty, Uczestnik może dokonywać zakupów promocyjnych u Organizatora, dokonując wyboru z:
1) puli produktów Organizatora, aktualnie dostępnych za pośrednictwem Sklepu (produkty Organizatora, dostępne za pośrednictwem Sklepu, mają podane [obok ceny] wartości określone w Punktach) lub też
2) puli innych produktów, dostępnych na stronie internetowej Sklepu w zakładce https://www.oleofarm24.pl/cat-pol-1214553966-Program-lojalnosciowy.html.
Uczestnik nie ma możliwości zamiany Punktów na jakiekolwiek inne korzyści, w tym także w wypadku braku dostępności określonych produktów.

2. Wyboru produktu do dokonania zakupu promocyjnego Uczestnik może dokonać w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności Konta.

3. Po wyborze przez Uczestnika produktu w opcji sprzedaży promocyjnej, następuje odjęcie określonej liczby Punktów (według przelicznika zawartego na stronie www.oleofarm24.pl w zakładce ttp://www.oleofarm24.pl/Program-lojalnosciowy-cinfo-pol-29.html).

4. Wybór zakupu produktu w opcji sprzedaży promocyjnej jest skuteczny wyłącznie wtedy, gdy (łącznie):
1) na Koncie Uczestnika dokonującego wyboru znajduje się liczba Punktów wystarczająca, zgodnie z informacją podaną na podstronie danego produktu Organizatora, do zakupienia tegoż produktu w systemie sprzedaży promocyjnej;
2) Uczestnik uiści cenę produktu w pieniądzu, wynoszącą każdorazowo 1 grosz.

5. Organizator zastrzega, że z przyczyn związanych w szczególności z cyklicznością produkcji może wystąpić brak możliwości sprzedaży promocyjnej niektórych produktów, stanowiących produkt Organizatora w danym czasie. W takim wypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o tym fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przywróci odjętą, tytułem wydania danego produktu, liczbę Punktów na jego Koncie.

6. Wydanie produktu w systemie sprzedaży promocyjnej nastąpi poprzez wysyłkę na adres Uczestnika podany w Formularzu, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do wysyłki odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 6 Regulaminu Sklepu Internetowego oleofarm24.pl z zastrzeżeniem, że jakakolwiek ilość Punktów wydanych na produkty w systemie sprzedaży promocyjnej nie uprawni Uczestnika do darmowej dostawy, o której mowa w ust. 6 ww. § 6 ww. Regulaminu Sklepu Internetowego oleofarm24.pl.

7. W wypadku podania przez Uczestnika adresu znajdującego się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizator wydający produkt w systemie sprzedaży promocyjnej zwróci się do Uczestnika o podanie adresu do wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W razie odpowiedzi negatywnej lub brak odpowiedzi Uczestnik ma możliwość zażądania realizacji wysyłki na wskazany adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na koszt własny, za pośrednictwem wskazanego przez siebie operatora.

8. Uczestnik zachowuje prawo rezygnacji z zakupu w systemie sprzedaży promocyjnej do czasu dokonania przez Organizatora wysyłki produktu. W takim przypadku odjęte punkty zostaną przywrócone. Organizator powiadomi Uczestnika o skuteczności dokonanej rezygnacji.

9. Organizator nie odpowiada za brak wysyłki produktu zakupionego w systemie sprzedaży promocyjnej bądź brak realizacji innych czynności, wynikających z Regulaminu w zakresie, w jakim sytuacja ta będzie konsekwencją działań i zaniechań Uczestnika.

 

§ 5.
Reklamacje


1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamacje w związku z korzystaniem z usługi prowadzenia Konta, świadczonej drogą elektroniczną przez Organizatora oraz w związku z realizacją wysyłki produktu zakupionego w systemie sprzedaży promocyjmej.

2. Reklamacja winna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator rozpatruje złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

3. Organizator odpowiada za wady fizyczne i prawne produktów sprzedawanych w systemie sprzedaży promocyjnej.

 

§ 6.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


1. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik (osoba starająca się o status Uczestnika) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych w celach związanych z udziałem Uczestnika w Programie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Dla określenia zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu pod adresem: https://www.oleofarm24.pl/.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik (osoba starająca się o status Uczestnika) ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora, z zastrzeżeniem jednak, iż usunięcie danych osobowych z ww. bazy może uniemożliwić Organizatorowi nawiązanie z nim kontaktu i (w szczególności) wydanie produktu zakupionego w systemie sprzedaży promocyjnej.

4. Dane osobowe Uczestnika (osoby starającej się o status Uczestnika) nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania wyraźnej zgody Klienta.

 

§ 7.
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, z zastrzeżeniem uprzedniego poinformowania Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 21 dni przed ich wprowadzeniem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z zastrzeżeniem uprzedniego poinformowania Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 21 dni przed ich wprowadzeniem.

5. Informacja o zmianach Regulaminu, jak również o zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie przekazana Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również opublikowana (z 21 dniowym wyprzedzeniem) na stronie internetowej www.oleofarm24.pl.

pixel