DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ

darmowa dostawa od 99 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin z 13.02.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLEOFARM24.PL z 13.02.2015 r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego oleofarm24.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://www.oleofarm24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OLEOFARM Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.oleofarm24.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod http://www.oleofarm24.pl, prowadzony jest przez: OLEOFARM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław, NIP: 896-13-26-505, REGON: 932802258. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475366. Kapitał zakładowy: 500 000 zł.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego

c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa OLEOFARM Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.oleofarm24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Akceptując ten regulamin klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie podczas rejestracji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z działalnością OLEOFARM Sp. z o.o., tj. w celach marketingowych, promocji, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa wyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Klienta w przyszłości przez OLEOFARM Sp. z o.o., jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

10. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu.

11. Informacje zawarte w sklepie internetowym nie można traktować jako porady lekarskiej bądź farmaceutycznej ani wskazówki do leczenia. Opisy towarów mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Jedyną odpowiednią osobą dla wskazania terapii i zastosowania produktów jest lekarz.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. OLEOFARM Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez OLEOFARM Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię OLEOFARM Sp. z o.o.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody OLEOFARM Sp. z o.o

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla OLEOFARM Sp. z o.o.

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.oleofarm24.pl, dokonać wyboru produktu znajdującego się w ofercie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, a przed wysłaniem Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia, stanowiące informacje, jakich udzielić należy bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, będzie zawierać informacje dotyczące:

a. dokładnego opisu przedmiotu zamówienia zawierającego istotne cechy towaru,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz ze wszystkimi częściami składowymi ceny w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z OLEOFARM Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: Potwierdzenie otrzymania zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

8. Klient wraz z wiadomością e – mail, o której mowa w ust. 7 otrzymuje informację o sposobie i terminie wykonania prawa do odstąpienia od umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 oraz wzór formularza zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 2.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa w ust. 7.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

1. Standardowa dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa towarów poza granicę RP może być realizowana tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej: tel. 713169455 wew. 59.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą: 19,50 zł (brutto) za przesyłkę. Dodatkowo koszty dostawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Termin dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez obsługę sklepu oleofarm24 potwierdzenia zrealizowania zamówienia.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia wraz z informacją o istotnych elementach zamówienia, specyfikacji Zamówienia, informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

 

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a. przelewem na numer konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 82 1050 1575 1000 0023 4651 7606; z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym OLEOFARM Sp. z o. o. zamówienie jest przekazywane do realizacji,

b. płatnością w systemie za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub PayPal,

c. zapłatą kartą kredytową za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub PayPal,

d. przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.,

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres OLEOFARM Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4. OLEOFARM Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy.

5. OLEOFARM Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, OLEOFARM Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar do magazynu OLEOFARM Sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży na poniższy adres: OLEOFARM Sp. z o.o., ul. Fabryczna 16, 55-080 Pietrzykowice.

8. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres OLEOFARM Sp. z o.o. przed upływem tego terminu. OLEOFARM Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. W wypadku odstąpienia od umowy bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w szczególności opakowania, zabezpieczenie, nadania, ponosi Klient.

10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. OLEOFARM Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za wady Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. .

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@oleofarm24.pl. OLEOFARM Sp. z o.o. lub za pośrednictwem Działu Reklamacji dostępnego w panelu Klienta Sklepu. OLEOFARM Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. OLEOFARM Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OLEOFARM Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: OLEOFARM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław, mailowo pod adres sklep@oleofarm24.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. OLEOFARM Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OLEOFARM Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OLEOFARM Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OLEOFARM Sp. z o.o.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować OLEOFARM Sp. z o. o. tj. Oleofarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 8, 52 - 407 Wrocław, adres e - mail: sklep@oleofarm24.pl, tel. 71 334 79 59 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy OLEOFARM Sp. z o. o. zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym OLEOFARM Sp. z o. o. został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam Towar do magazynu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres: Oleofarm Sp. z o.o., ul. Fabryczna 16, 55-080 Pietrzykowice. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 34 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

................................................ ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta, nr.tel

 

 

Oleofarm Spółka z o.o

Ul.Mokronowska 8

52-407 Wrocław

Tel 713169455 wew. 59

NIP 896-13-26-505

KRS 000475366

REGON 93280

e-mail: sklep@oleofarm24.pl

nazwa i adres przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy dotyczącej zakupu towaru:

Data zamówienia.........................

nr zamówienia ……………………..

nr faktury ……………....................

proszę podać formę zwrotu płatności……………..

 

nazwa towaru

ilość sztuk

kod partii

data ważności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

podpis konsumenta

 

 

Jeżeli odstępujesz od umowy sprzedaży towaru - należy wpisać datę odebrania przesyłki.)

 

 

 

pixel